Follow

թեստ։ աւաղ, ես տուֆտել էի, չէի ջոկել որ չոլի դնս֊ը իմ սպասարկիչի վրայ ա։

էհ։

· · Web · 0 · 0 · 4
Sign in to participate in the conversation
the չոլ

չոլի կապի հանգոյց