Follow

նաեւ կարող եմ վերբեռնել հանգոյցին ուրոյն էմոջիներ։

թութի հանգոյցն ունի երեք էմոջի, որ հանգոյցին յատուկ են։

կարող էք էմոջի նկարել, ես աւելացնեմ, եթէ ուզէք։

· · Web · 1 · 0 · 2

@admin@թ.չոլ.հայ կմտածեմ, բայց կիսախելագար մի դեմքը իսկը կլիներ 🧟
Ենոտ արքա հիպ հիպ ուռա։
Եսիմ

Sign in to participate in the conversation
the չոլ

չոլի կապի հանգոյց