Follow

այսիպիսի կարգաւորում կայ՝ երեք նկար։

մէկն աւելացրել եմ՝ կապի հանգոյցը, բայց կարելի ա փոխել։

կարճ ասած եթէ ուզէք փոխել ինչ֊որ բանով՝ ասէք։

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
the չոլ

չոլի կապի հանգոյց