Follow

թթի խնդիրը չեմ կարողանում լուծել դեռ, բայց չոլը լաւ աշխատում ա։

· · Web · 1 · 0 · 0

@admin@թ.չոլ.հայ վարկածի մէջ էսպիսի յուշումներ կան։ միգուցէ օգնի։

Sign in to participate in the conversation
the չոլ

չոլի կապի հանգոյց