Follow

թթի հետ խնդիր կայ, փորձում եմ հասկանալ։ ամէն հանգոյցի հետ ֆեդերացիան լաւ աշխատում ա, բացի թթից։ :/

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
the չոլ

չոլի կապի հանգոյց